• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Інформація про нас

Комунальний заклад
"Спеціальний навчально-виховний комплекс І-ІІ ступенів № 2"
Харківської обласної ради
Коммунальное учреждение
«Специальный учебно-воспитательный комплекс I-II степеней № 2»
Харьковского областного совета

/Files/images/Рисунокфлаг.jpg /Files/images/Герб.JPG

Банківські реквізити : ВУДКУ в Харківській області м. ХарківБанковские реквизиты : ВУДКУ в Харковськой области г. Харков
МФО 851011МФО 851011
Код ОКПО 24281386Код ОКПО 24281386
р/р 35425004002233 р/с 35425004002233
тел. 370-30-63, 372-60-82тел. 370-30-63, 372-60-82
e-mail: 2internat@mail.rue-mail: 2internat@mail.ru
Мова навчання - українська

Режим роботи - цілодобово 5 днів на тиждень

Основне завдання закладу - спрямування навчально-виховного процесу на подолання вад розумово відсталих дітей та дітей із затримкою психічного розвитку, забезпечення їхньої повноцінної життєдіяльності та соціальної адаптації.

Спеціальний навчально-виховний комплекс - це

- спеціально організований навчально-виховний процес у комплексному поєднанні з корекційно-відновлювальною роботою;
- особистісно орієнтований підхід до навчання і виховання;
- соціальна адаптація особистості, здійснення допрофесійної підготовки.

Навчаються та виховуються діти з дошкільної групи по 10 клас за спеціальними програмами. Крім вивчення загальноосвітніх предметів, проводяться корекційно-розвиткові заняття, зміст яких реалізується через навчальні предмети: "Розвиток мовлення", "Ритміка", "Лікувальна фізкультура", "Соціально-побутове орієнтування".

Початкова професійна підготовка здійснюється за напрямками: обслуговуюча праця, швейна, слюсарна, столярна справи, квітникрство.

У закладі працюють висококваліфіковані педпрацівники:

спеціалісти вищої категорії - 16,
спеціалісти І категорії - 16,
спеціалісти ІІ категорії - 8,
спеціалісти - 25,
учителі-методисти - 4,
старші вчителі - 4;
медичні працівники, учитель-логопед, практичний психолог, соціальний педагог, учитель-дефектолог.

СНВК співпрацює з Харківським професійним будівельним ліцеєм, Харківським професійним монтажно-будівельним ліцеєм, Харківським професійним машинобудівним ліцеєм, Харківським вищим механіко-технологічним училищем щодо профорієнтації та подальшого навчання випускників.

Шефи закладу - Харківська державна академія дизайну та мистецтв, фонд "Добрих людей". Наукова співпраця з Донбаським державним педагогічним університетом.

З метою проведення корекційно-відновлювальної роботи з дітьми із затримкою психічного розвитку та розумовою відсталістю у закладі працює дошкільний підрозділ (3 дошкільні групи: 1 група для розумово відсталих дітей та 2 групи для дітей із затримкою психічного розвитку).

Вихованці СНВК отримують безкоштовне п'ятиразове харучвання.

Виховний процес у позаурочний час має корекційну спрямованість та здійснюється за наступними напрямами: громадянське, правове, морально-етичне, екологічне, трудове, фізичне, естетичне виховання.

У закладі працюють гуртки:

"Художня вишивка", "Культура рідного краю", "Джерело", вокальний, іграшки, студія образотворчого мистецтва", гурток футболу.
Язык обучения - украинский

Режим работи - круглосуточно 5 дней в неделю

Основное задание учреждения - направление учебно-воспитательного процесса на преодоление отклонений умственно отсталых детей, детей с задержкой психического развития, обеспечение их полноценной жизнидеятельности и социальной адаптации.

Специальный учебно-воспитательный комплекс - это

- специально организованный учебно-воспитательный процесс в комплексном сочетании с коррекционно-восстановительной работой;
- личностно ориентированный подход к обучению и воспитанию;
- социальная адаптация личности, осуществление допрофессиональной подготовки.

Обучаются и воспитываются дети с дошкольной группы по 10 класс по специальным программам. Кроме изучения общеобразовательных предметов, проводятся коррекционно-розвивающие занятия, содержание которых реализуется через обучающие предметы: "Развитие речи", "Ритмика", "Лечебная физкультура", "Социально-бытовое ориентирование".

Начальная профессиональная подготовка осуществляется по направлениям: обслуживающий труд, швейное дело, слесарное дело, столярное дело, цветоводство.

В учреждении работают высококвалифицированные педработники:

специалисты высшей категории - 16,
специалисты І категории - 16,
специалисты ІІ категории - 8,
специалисты - 25,
учителя-методисты - 4,
старшие учителя - 4;
медицинские работники,учитель-логопед, практический психолог, социальный педагог, учитель-дефектолог.

СУВК сотрудничает с Харьковским профессиональным строительным лицеем, Харьковским профессиональным монтажно-строительным лицеем, Харьковским профессиональным машиностроительным лицеем, Харьковским высшим механико-технологическим училищем з целью профориентации и будущего обучения выпускников.

Шефы учреждения - Харьковская государственная академия дизайна и искусств, фонд "Добрых людей". Научное сотрудничество с Донбасским государственным педагогическим университетом.

С целью проведения коррекционно-восстановительной работы с детьми с задержкой психического развития и умственной отсталостью в учреждении работает дошкольное подразделение (3 дошкольных группы: 1 группа для умственно отсталых детей и 2 группы для детей с задержкой психического развития).

Воспитанники СУВК получают бесплатное пятиразовое питание.

Воспитательный процесс во внеурочное время имеет коррекционную направленность и осуществляется по следующим направлениям: гражданское, правовое, морально-этическое, экологическое, трудовое, физическое, эстетическое воспитание.

В учреждении работают кружки: "Художественная вышивка", "Культура родного края", "Источник", вокальный, студия изобразительного искусства", кружок футбола.

Кiлькiсть переглядiв: 914